Abonnementsvilkår for Power Perfection

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR


1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Power Perfection (MR Coaching I/S), Gothersgade 150 2. tv CVR 37054992 (herefter “Power Perfection”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

 

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING
2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
2.2 Der betales forud for en måned af gangen, startende fra den dato abonnementet indgåes. Der sker ikke tilbagebetaling ved opsigelse midt på måneden. Betalingen kan ske ved brug af kreditkort på Power Perfections hjemmeside eller ved indbetaling af den fremsendte faktura.
2.3 Fornyelse af abonnementet, ved betaling med kreditkort, sker automatisk, hvis ikke kunden selv opsiger abonnementet inden udløb
2.4 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.

 

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Kunden får, afhængig af abonnements omfang adgang til personlig træningsprogrammer via trainingpeaks.com og email.
3.2 Adgangen til anvendelse gælder udelukkende Kunden, og programmet må ikke benyttes for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til programmet eller som bruger Kundens log in detaljer.
3.3 Kunden skal sikre, at programmet ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Power Perfections navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering. 

3.4 Hvis brugeren kopierer programmerne eller hvis de videregives mundtligt eller i anden sammenhæng videreformidles uden forudgående aftale opkræves et gebyr på minimum kr. 5.000,00.

 

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved betaling på faktura pålægges et gebyr på kr. 25.
4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, slettes kundens træningsprogram. Adgangen til træningsprogrammet åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Power Perfection forinden har ophævet abonnementet.
4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Power Perfection.
4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Power Perfections hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er inklusiv. moms.

 

5. OPHØR
5.1 Kunden kan opsige abonnementet fra dag til dag
5.2 Power Perfection kan opsige abonnementet med en måneds varsel

6. KUNDENS DATA
6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i programmet.
 

7. DRIFTSSTABILITET
7.1 Power Perfection tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Power Perfections kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. 
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Power Perfection sig i at genskabe normal drift hurtigst muligt.
7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Power Perfection uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

 

8. ÆNDRINGER
8.1 Power Perfection er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af programmet. Power Perfection er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af programmet. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af programmet

 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
9.1 Programmet og information, der afgives fra Power Perfection, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Power Perfection.
9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

 

10. OVERDRAGELSE
10.1 Power Perfection har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
10.2 Kunden accepterer, at Power Perfection er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af programmet og til opbevaring af Kundens data.

 

11. Power Perfection ANSVAR
11.1 Power Perfection fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af programmet, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
11.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Power Perfection samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.
11.3 Kunden accepterer at skadesløsholde Power Perfection mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af programmet.

 

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED
12.1 Power Perfection behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.
12.2 Power Perfection har tavshedspligt om alle informationer, Power Perfection måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Power Perfection har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Power Perfection er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
12.3 Power Perfection har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i programmet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
12.4 Power Perfection giver på Kundens anmodning – og mod betaling af Power Perfection til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
12.5 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Power Perfection, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Power Perfections behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Power Perfection for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

 

13. VILKÅRSÆNDRINGER
13.1 Power Perfection er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Power Perfection hjemmeside. Power Perfection tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af programmet efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

 

14. TVISTER
14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Viborg.

 

15. SAMARBEJDSOMRÅDE
15.1 Vi forbeholder os ret til at kontakte dig via e-mail eller telefon i forbindelse med administrationen af dit abonnement samt til direkte markedsføringsformål.

 

16. GYLDIGHED
16.1 Disse Vilkår er gyldige fra 7.11.2017 og erstatter tidligere vilkår.